Ogólne warunki sprzedaży towarówOgólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obwiązujące w EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ciasnej od 01.01.2014 r.

Zakres obowiązywania
 1. Niniejsze "Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw" stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy EJOT Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ciasnej, zwaną dalej "Sprzedawcą" z przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 06 sierpnia 2004r. ze zmianami), zwanymi dalej "Partnerami handlowymi" i mają zastosowanie do spraw nie uregulowanych w umowach sprzedaży.

​​​​​​​Postanowienia ogólne
 1. Partnerzy handlowi powinni niezwłocznie potwierdzić warunki ustalone w sposób ustny w formie pisemnej.
 2. Zamówienia składane przez Partnerów handlowych są wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę
 3. Dane i rysunki zawarte w naszych prospektach i katalogach są branżowymi wartościami ogólnymi i nie są wiążące, chyba, że zostały wyraźnie potwierdzone przez Sprzedawcę jako obowiązujące.

Umowy długoterminowe i umowy o dostawy na żądanie, dopasowanie cen
 1. Umowy zawarte na czas nieokreślony mają okres wypowiedzenia równy jednemu miesiącowi.
 2. Jeżeli w przypadku zawarcia umów długoterminowych (umowy o okresie obwiązywania dłuższym niż 12 miesięcy lub zawarte na czas nieoznaczony) ma miejsce znaczna zmiana kosztów produkcji, w szczególności; wynagrodzenia, kosztów materiałowych lub kosztów energii, każda ze stron umowy ma prawo wymagać odpowiedniego dopasowania żądania zmiany cen z uwzględnieniem w/w czynników.
 3. W przypadku umów z terminem dostawy na wezwanie Partner handlowy jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wiążących wielkościach, o ile nie postanowiono inaczej, co najmniej na miesiąc przed terminem dostawy na wezwanie. Dodatkowe koszty, które powstały ze względu na opóźnione wezwanie lub też zmiany niezgodne z umową w zakresie wezwania dotyczące czasu lub ilości a powstałe z powodu Partnera handlowego obciążają jego konto; w tej kwestii obowiązująca jest kalkulacja.

Poufność
 1. Każdy Partner handlowy zobowiązany jest do używania wszystkich dokumentów (zaliczają się do tego także wzory, modele i dane) oraz informacji, które otrzymał w związku z istniejącą umową handlową tylko w celach wspólnie ustalonych oraz z należytą dbałością, z jaką traktowałby własne dokumenty i informacje oraz utrzymać je w tajemnicy w stosunku do osób trzecich, jeżeli druga strona umowy uzna je za poufne lub tez ma swój interes w dochowaniu tajemnicy handlowej. Wyżej wymienione zobowiązanie zaczyna obowiązywać od momentu pierwszego otrzymania dokumentów lub informacji zaś obowiązek ten kończy się po upływie 36 miesięcy od daty zakończenia stosunków handlowych między stronami.
 2. Zobowiązanie nie ma zastosowania w stosunku do dokumentów i informacji, które są ogólnie znane lub też były znane parterowi umownemu w momencie ich otrzymania, a w stosunku, do których nie był zobowiązany do utrzymania tajemnicy handlowej lub też otrzymał je od osób trzecich uprawnionych do ich przekazania lub też zostały opracowane przez drugą stronę umowy bez wykorzystania dokumentów i informacji, które powinny zostać utrzymane w tajemnicy.

Rysunki i opisy
 1. Jeżeli jedna strona umowy przedstawi drugiej stronie rysunki lub dokumentację techniczną dotyczącą dostarczanych towarów lub ich produkcji, to dokumenty te pozostają własnością strony, która je przedstawiła.

Wzory i środki produkcyjne
 1. Koszty produkcyjne wzorów i środków produkcyjnych (narzędzia, formy, szablony, itp.) będą, jeżeli nie postanowiono inaczej, oddzielnie doliczone do rachunków za dostarczone towary. Dotyczy to także środków produkcyjnych, które muszą być wymienione w skutek zużycia.
 2. Sprzedawca ponosi koszty związane z konserwacjami i odpowiednim przechowywaniem jak również z ryzykiem uszkodzenia albo zniszczenia środków produkcyjnych.
 3. Jeżeli w okresie wykonywania wzorów lub środków produkcyjnych Partner handlowy przerwie lub zakończy współpracę, wszystkie koszty produkcyjne powstałe do tego momentu obciążą jego rachunek.
 4. Środki produkcyjne pozostają, także, jeżeli Partner handlowy zapłacił za nie, co najmniej do zakończenia umowy dostawy własnością Sprzedawcy. Po tym okresie Partner handlowy upoważniony jest do żądania ich wydania, jeżeli co do momentu ich wydania powzięte zostały zgodne uregulowania a Partner handlowy spełnił swoje umowne zobowiązania w pełnym zakresie.
 5. Sprzedawca nieodpłatnie przechowuje środki produkcyjne przez okres trzech lat od daty ostatniej dostawy do Partnera handlowego. Po tym czasie Sprzedawca wzywa naszego Partnera handlowego w formie pisemnej, aby w terminie do sześciu tygodni wypowiedział się w kwestii ich dalszego użytkowania. Obowiązek przechowywania przez Sprzedawcę kończy się, jeżeli w okresie tych sześciu tygodni ze strony Partnera handlowego nie wpłynie do Sprzedawcy żadna informacja ani nie zostanie przydzielone kolejne zamówienie. W takim przypadku środki produkcji przechodzą na własność Sprzedawcy.
 6. Środki produkcyjne przeznaczone dla Partnera handlowego mogą być użyte przez Sprzedawcę w dostawach na rzecz osób trzecich tylko po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Partnera handlowego.

Ceny
 1. Do cen Sprzedawcy należy doliczyć podatek VAT, koszty opakowania, frachtu, przesyłki oraz ubezpieczenia.

Warunki płatności
 1. Jeżeli Sprzedawca dostarczył bezspornie częściowo niepełnowartościowe towary, Partner handlowy jest zobowiązany do wykonania płatności za część towaru pełnowartościowego, chyba, że dostawa częściowa nie leży w jego interesie. Oprócz tego Partner handlowy ma prawo do wystąpienia z prawomocnie stwierdzonymi lub niekwestionowanymi roszczeniami.
 2. W przypadku przekroczenia terminów płatności przez Partnera handlowego Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
 3. W przypadku zaległości płatniczych Sprzedawca, po pisemnym poinformowaniu Partnera handlowego, może wstrzymać realizację swoich zobowiązań umownych do momentu otrzymania płatności.
 4. Weksle i czeki przyjmowane są tylko po uzgodnieniu jak również pod warunkiem, że te środki płatnicze mają pokrycie. Opłaty za dyskonto obliczane są od terminu płatności kwoty rachunku. Wykluczona jest rękojmia za prawidłowe przedłożenie weksla lub czeku oraz za oprotestowanie weksla.
 5. Jeżeli po zawarciu umowy stało się jasne, że roszczenia płatnicze Sprzedawcy są zagrożone ze względu na niedostateczne możliwości Partnera handlowego, Sprzedawca może odmówić wykonywania swoich usług i wyznaczyć Partnerowi handlowemu odpowiedni termin, w którym krok po kroku powinien zapłacić za dostawy lub wykazać odpowiednie zabezpieczenie płatności. W przypadku odmowy ze strony Partnera handlowego lub po bezskutecznym upływie ustalonego terminu Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz do żądania pokrycia powstałych szkód.

Dostawy
 1. Sprzedawca dokonuje dostaw EXW (Ex Works). Za termin wykonania zobowiązania dostawy uważa się datę wydania towaru z magazynu Sprzedawcy. Jest to również moment przeniesienia własności towaru na Partnera handlowego.
 2. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dacie wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i może przedłużyć się odpowiednio w przypadku zaistnienia warunków z przedstawionych w pkt. 54.
 3. Częściowe dostawy są dopuszczalne w wymaganym zakresie. Są one oddzielnie ujęte na fakturze.
 4. Dostawy są realizowane dla minimalnych wielkości równych jednemu standardowemu opakowaniu określonemu przez Sprzedawcę w Cenniku.

Wysyłka i przejęcie odpowiedzialności
 1. Towary gotowe do wysyłki powinny zostać niezwłocznie odebrane przez Partnera handlowego. W innym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do ich wysłania w imieniu i na koszt Partnera handlowego lub też do przechowywania ich w magazynach na koszt Partnera handlowego.
 2. Wysyłka towaru następuje na zlecenie Partnera handlowego, w imieniu którego działa Sprzedawca.
 3. W przypadku braku szczególnych ustaleń Sprzedawca w imieniu Partnera handlowego wybiera środek transportu oraz trasę.
 4. Wraz z przekazaniem towarów spedytorowi albo momencie rozpoczęcia magazynowania, odpowiedzialność za towar przejmuje Partner handlowy, także wtedy, gdy Sprzedawca w jego imieniu zleca usługę spedycyjną.

Opóźnienie w dostawie
 1. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie zapobiec temu, że towar nie zostanie dostarczony w ustalonym terminie dostawy, niezwłocznie informuje o tym fakcie Partnera handlowego z zachowaniem formy pisemnej wraz z podaniem przyczyn opóźnienia oraz w miarę możliwości podaje przewidywany termin dostawy.
 2. Jeżeli dostawa opóźni się ze względu na wystąpienie warunków wymienionych w pkt. 53 lub też ze względu na działanie lub zaniedbanie Partnera handlowego, zagwarantowane zostanie przesunięcie terminu dostawy odpowiednie do zaistniałych warunków.
 3. Partner handlowy uprawniony jest do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu dostawy a Parter handlowy bezskutecznie wyznaczył nam dodatkowy odpowiedni termin wykonania dostawy.

Zachowanie prawa własności
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów aż do wypełnienia przez Partnera handlowego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
 2. Partner handlowy upoważniony jest do zbycia towarów w powszechnie przyjęty sposób, jeżeli terminowo wypełnia swoje zobowiązania umowne. Nie może jednak zastawić ani użyć jako zabezpieczenia towarów objętych klauzulą zastrzeżenia prawa własności. Jest on także zobowiązany zabezpieczyć prawa Sprzedawcy w przypadku kredytowanej sprzedaży towarów objętych klauzulą zastrzeżenia prawa własności.
 3. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez Partnera handlowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca ma prawo, po bezskutecznym upływie dodatkowo ustalonego terminu na ich spełnienie, do odstąpienia od umowy lub wstrzymania kolejnych dostaw; ustawowe postanowienie dotyczące zbędności ustalenia terminu pozostają nienaruszone. Partner handlowy zobowiązany jest do zwrotu. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy, gdy w stosunku do Partnera handlowego złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, zarówno z możliwością zawarcia układu jak i obejmującej likwidacje majątku.
 4. Wszystkie żądania i prawa wynikające ze sprzedaży lub też przyznanego Partnerowi handlowemu wynajmu towarów, których dotyczy klauzula zachowania prawa własności, Partner handlowy odstępuje Sprzedawcy już teraz w celu zabezpieczania jego praw. Tym samym Sprzedawca przyjmuje odstąpienie praw własności.
 5. Jakiekolwiek zmiany i przeróbki wykonane na towarze objętym klauzulą zachowania prawa własności Partner handlowy podejmuje zawsze na dobro Sprzedawcy. Jeżeli towar objęty klauzulą zachowania prawa własności zostanie zmieniony przy pomocy nienależących do Sprzedawcy przedmiotów lub też zostanie wymieszany w sposób nie do rozróżnienia, wtedy Sprzedawca nabywa prawo współwłasności w tym nowym przedmiocie w stosunku do wartości rachunku towaru objętego klauzulą zachowania prawa własności do innego zmienionego lub wymieszanego przedmiotu w momencie wykonywania zmian lub wymieszania. Jeżeli towary Sprzedawcy zostaną połączone z innym ruchomym przedmiotem w jedną całość lub tez zostaną wymieszane w sposób nie do rozdzielenia, a ten drugi przedmiot należy traktować jako przedmiot podstawowy, wtedy partner przenosi na nas prawo współwłasności, jeżeli przedmiot będący głównym przedmiotem należy do niego. Partner zachowuje dla nas prawo własności lub współwłasności. Dla przedmiotu powstałego w wyniku przeróbki lub obróbki albo w wyniku wymieszania obowiązują te same uregulowania jak dla przedmiotu objętego klauzulą zachowania prawa własności.
 6. Partner handlowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o postępowaniach egzekucyjnych osób trzecich, wszczętych w stosunku do towarów objętych klauzulą zachowania prawa własności zabezpieczającą nasze roszczenia, przekazując nam dokumenty potrzebne do interwencji. Dotyczy to także jakiegokolwiek innego naruszenia praw własności.
 7. Sprzedawca udostępnia Partnerowi handlowemu na jego żądanie przekazane zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami zabezpieczenia, jeżeli możliwa do zrealizowania wartość towarów objętych klauzulą zachowania prawa własności zabezpieczonych żądań przekracza, co najmniej o 20% zabezpieczone żądania.

Wady rzeczy
 1. Właściwości towaru ustalane są na podstawie ustalonych technicznych warunków dostawy. Jeżeli wykonujemy wyroby na podstawie rysunków, specyfikacji, wzorów i innych dokumentów naszego partnera, wtedy to on przejmuje ryzyko przydatności towaru do wyznaczonego celu zastosowania. Decydującą rolę dla stanu towaru zgodnego z umową ma moment przejęcia odpowiedzialności zgodnie z pkt. 29.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy spowodowane nieodpowiednim lub niewłaściwym użyciem, błędnym montażem lub uruchomieniem przez partnera lub osoby trzecie, zużyciem, błędnym lub niedbałe obchodzeniem się z towarem podobnie jak nie odpowiada również za skutki nieodpowiednich jak również wykonanych bez pozwolenia Sprzedawcy zmian lub prac związanych z uruchomieniem przez Partnera handlowego lub osoby trzecie. Te same uregulowania dotyczą usterek, które nieznacznie obniżają wartość lub przydatność towaru.
 3. Roszczenia związane z wadami rzeczy wygasają po 12 miesiącach. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli ustawa przymusowo narzuca dłuższe okresy obowiązywania odpowiedzialności za wady rzeczy, w szczególności dotyczy to usterek budowli lub towaru, które w związku z ich sposobem użytkowania zostały użyte w budowli i które to spowodowały jej wadliwość.
 4. Wady widoczne Partner handlowy powinien reklamować z zachowaniem formy pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu towarów w miejscu przeznaczenia, wady ukryte zaś niezwłocznie po odkryciu usterki.
 5. Jeżeli został ustalony odbiór towarów lub też badanie wzorca, reklamacja wad, które Partner handlowy mógł stwierdzić w czasie dokładnie przeprowadzonego odbioru lub badania wzorca, jest wykluczona.
 6. Sprzedawcy przysługuje możliwość stwierdzenia reklamowanej wady. Reklamowany towar powinien zostać na żądanie Sprzedawcy niezwłocznie przesłany mu przesłany - Sprzedawca ponosi koszty transportu wtedy, gdy reklamacja potwierdzi się. Jeżeli Partner handlowy nie wypełni swoich zobowiązań lub też dokona bez otrzymania zgody Sprzedawcy zmian na reklamowanym towarze, traci wszystkie roszczenia związane z wadami rzeczy.
 7. W przypadku uzasadnionej i złożonej w terminie reklamacji wad zgodnie z podjętą przez Sprzedawcę decyzją, Sprzedawca usuwa usterkę lub dostarcza nowe egzemplarze towaru. W przypadku dostawy produktów wadliwych Partner handlowy daje Sprzedawcy możliwość oddzielenia wadliwych towarów od wolnych od wad.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie wypełni swoich zobowiązań lub też nie wypełni ich zgodnie z zapisami umownymi w ustalonym okresie czasu, Partner handlowy może wyznaczyć Sprzedawcy w formie pisemnej ostateczny termin, w którym Sprzedawca jest zobowiązany wypełnić swoje zobowiązania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Partner handlowy może żądać obniżenia ceny, może odstąpić od umowy, może przeprowadzić konieczne naprawy lub wykonać konieczne poprawki samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich na koszt i odpowiedzialność Sprzedawcy. Jeżeli poprawki lub naprawa zostaną przez Partnera handlowego lub osoby trzecie wykonane poprawnie, wszystkie roszczenia Partnera handlowego są tym samym po zapłacie wszystkich poniesionych przez niego kosztów zaspokojone. Zwrot kosztów wykluczony jest wtedy, gdy poniesione koszty są wyższe ze względu na fakt, ze towary po wykonaniu przez nas dostawy przeniesione zostały w inne miejsce, chyba, że odpowiada to użyciu towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pozostałe roszczenia, odpowiedzialność zgodnie
 1. Jeżeli nie wydarzy się nic, co zostało opisane poniżej, wszystkie dalsze roszczenia Partnera handlowego w stosunku do Sprzedawcy są wykluczone. Zasada ta obowiązuje w szczególności w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych za opóźnienia, niemożność wykonania dostawy, zawinione naruszenie umownych zobowiązań dodatkowych, przewinienie w czasie zawierania umowy oraz za niedozwolone działanie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały bezpośrednio na dostarczonym towarze. Przede wszystkim nie odpowiada za utracone zyski lub inne szkody majątkowe Partnera handlowego.
 2. Wyżej opisane ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku zamierzonego działania, w przypadku poważnego zaniedbania przedstawicieli prawnych lub pracowników administracyjnych zajmujących kierownicze stanowiska Sprzedawcy jak również w przypadku zawinionego naruszenia zasadniczych obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zawinionego naruszenia zasadniczych obowiązków wynikających z umowy ponosimy odpowiedzialność tylko za szkody typowe dla umowy, rozsądnie możliwe do przewidzenia, oprócz przypadków zamierzonego działania lub w przypadku poważnego zaniedbania naszych przedstawicieli prawnych lub pracowników administracyjnych zajmujących kierownicze stanowiska.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje także w przypadkach, w których zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ponosi się odpowiedzialność za usterki w dostarczonych towarach w przypadku wystąpienia szkód rzeczowych lub osobowych w stosunku do prywatnie używanych przedmiotów. Nie obowiązuje ono także w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia oraz w przypadkach usterek w gwarantowanych właściwościach towaru, jeżeli produkt ma na celu zagwarantowanie takiego zabezpieczenia oraz wtedy, gdy szkody nie powstały bezpośrednio na dostarczonym produkcie.
 4. Jeżeli odpowiedzialność Sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, to zasada ta obowiązuje także w stosunku do odpowiedzialności cywilnej naszych współpracowników, pracowników administracyjnych, pracodawców, współpracowników, prawnych przedstawicieli oraz pomocników.
 5. Ustawowe uregulowania dotyczące obowiązku przeprowadzenia dowodu pozostają tym samym nienaruszone.

Siła wyższa
 1. Zaistnienie siły wyższej lub zamieszki pracownicze, strajki, działania podjęte przez urzędy, braki w dostawach naszych poddostawców oraz inne nieprzewidywalne, nieodwracalne i ważne wydarzenia zwalniają strony umowy na czas trwania utrudnień i w zakresie ich oddziaływania od zobowiązań dotyczących ich usług. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy wydarzenia wystąpią w momencie, gdy strona umowy dotknięta ich wystąpieniem, ma zaległości lub opóźnienia. Strony umowy zobowiązane są w ramach wystąpienia spodziewanych wydarzeń niezwłocznie podać wszystkie konieczne informacje i w dobrej wierze dopasować swoje zobowiązania zmienionym warunkom.

​​​​​​​Miejsce spełnienia postanowień umowy, właściwość terytorialna lub miejscowa sądu, stosowane prawo
 1. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Wszelkie spory prawne, w tym także powstałe w ramach wymiany weksli lub czeków, rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 3. Do wszystkich stosunków umownych ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie.
 4. Zwrot towarów zakupionych przez Partnera handlowego może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości netto towaru. Poniesione koszty wysyłki obciążają stroną zwracającą towary. Ze zwrotów wykluczone są wersje specjalne towarów oraz śruby lakierowane.
 5. Jeżeli poszczególne ustalenia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw są nieważne lub staną się nieważne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia lub w celu uzupełnienia powstałych luk stosuje się postanowienia ogólnie obowiązujących przepisów prawa a w braku takich uregulowań strony niezwłocznie dokonają ustaleń, które odpowiadają najpełniej celowi postanowienia nieważnego.


​​​​​​​